Dnia 9 września 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r . Tym samym poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego straciło moc prawną.

Tekst nowego rozporządzenia można znaleźć na stronie Dziennika Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1832

 

W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny, które poznawali i poznają kandydaci do zawodu rzeczoznawcy majątkowego już na studiach lub studiach podyplomowych oraz w trakcie praktyk zawodowych,  czyli na wstępnym etapie przygotowania do zawodu. To swoisty elementarz wyceny nieruchomości o ugruntowanej renomie znany każdemu rzeczoznawcy majątkowemu aktywnie wykonującemu zawód. Teraz nastąpił powrót do tradycyjnej nazwy wskazującej na charakter i rangę tego zbioru norm zawodowych.

Przypomnieć należy, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pierwsze standardy zawodowe przyjęła i opublikowała już w 1995 roku. W początkowym okresie rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, standardy te stanowiły podstawowe źródło wiedzy i regulacji w zakresie wyceny nieruchomości. Dopiero kilka lat później zaczęła obowiązywać ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Należy podkreślić, że część regulacji prawnych została niejako zapożyczona ze standardów PFSRM i obowiązuje w mniej lub bardziej zmienionej formie do dzisiaj.

Dalszy rozwój standardów związany był z poszerzaniem obszarów aktywności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, co skutkowało opracowaniem kolejnych norm, oraz aktualizacją poprzednio przyjętych.

W dniu 9 września 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która umożliwiła przywrócenie nazwy „standardy zawodowe” zbiorowi norm zawodowych opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

źródło: prsrm.pl

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2020 r. pod pozycją 1990 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst ustawy jest dostępny w zakładce PRAWO oraz na stronie Sejmu RP.

 

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie skierował do ministra Rozwoju wniosek o czasowe zwolnienie rzeczoznawców majątkowych z obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia) w związku z epidemią COVID-19. Odpowiadając na pismo Prezydenta PFSRM w Warszawie Minister Rozwoju wyraził pogląd, że nie ma podstaw do zwolnienia rzeczoznawców majątkowych z obligatoryjnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. Ministerstwo sugeruje korzystanie z alternatywnych form szkolenia, w tym szkolenia „na odległość” z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pismo Ministerstwa Rozwoju można pobrać w dziale Aktualności

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie pozyskała wskaźniki do szacowania upraw ogrodniczych w 2020 r. przygotowane jako aktualizacja III wydania książki pod tytułem „Szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich” z 2017 r. autorstwa dr Krzysztofa Zmarlickiego.

Osoby/podmioty, które nabyły ww. książkę w przeszłości, po przedłożeniu dowodu jej zakupu, otrzymują wskaźniki bezpłatnie drogą mailową. Wskaźniki wraz z ww. książką można również nabyć (w cenie książki) w sklepie online na portalu PFSRM.

Możliwe jest również nabycie samych wskaźników (bez książki) w cenie 20 zł netto.

W sprawach związanych z nabyciem wskaźników proszę kontaktować się drogą mailową na adres: szkolenia@pfsrm.pl

Ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw poz.65 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Tekst Obwieszczenia w zakładce PRAWO http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/prawo

W dziale Praktyki zamieściliśmy pismo Ministra Rozwoju  – zawierające interpretację niektórych przepisów aktualnego rozporządzenia  z dnia 16 października 2019 r.  w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W szczególności: 

 • przesądzono, że każdy z projektów  operatów szacynkowych szacynkowych winien dotyczyć innej nieruchomości,
 • tematy sporządznych projektów operatów szacunkowych powinny być dobierane w taki sposób, aby kanydat wokonał określenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu trzech podejść,
 • uszczegółowiono procedury części ustnej egzaminu,
 • zmodyfikowano wzór dzienniczka praktyk,
 • dopracowano definicję osoby uprawnionej,
 • wprowadzono jednolity wzór świadectwa uprawnień zawodowych.

Pismo Ministra Rozwoju do pobrania w dziale PRAKTYKI –> INFORMACJE

Informujemuy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2250 w dniu 19 listopada 2019r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomosci i sporządzania operatu szacunkowego. Zmiany przepisów wchodzą w życie w dniu 4 grudnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany to:

 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 148 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części dotyczącej rozliczenia nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej przy ustalaniu opłaty adiacenckiej z tego tytułu (uchylenie §40 ust. 4)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do nomenklatury stosowanej na gruncie obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego (§ 46 i § 47 ust. 1)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do zmian wynikających z wcześniejszego uchylenia art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nakładał na rzeczoznawców majątkowych obowiązek sporządzania oraz przekazywania właściwym organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów ze sporządzonych operatów szacunkowych (§ 56 ust. 5)
 • korekta zapisów dotyczących stosowania przez rzeczoznawców majątkowych pieczątek, która wynika z wcześniej przyjętego (28 czerwca 2018 r.) przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” (§ 57 i § 57a)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odnoszącej się potwierdzania aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził (§ 58)

Ujednoliconą treść rozporządzenia zamieszczono w zakładce PRAWO

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada br. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zmianie ulegają m.in.:

 • definicje organizatora praktyki zawodowej i prowadzącego praktykę zawodową (§2 pkt 3 i 4),
 • wykaz projektów operatów szacunkowych, które sporządza kandydat na rzeczoznawcę majątkowego (§ 4 ust.1 pkt 2),
 • definicja tzw. osoby uprawnionej (§ 6 ust.1), pod kierunkiem której kandydaci wykonują czynności w ramach praktyki zawodowej (obecnie będzie to rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową),
 • wymogi dla kandydatów dotyczące części ustnej egzaminu (§ 30),
 • wzór dziennika praktyki zawodowej.

Ujednolicona treść rozpodządzenia w zakładce PRAKTYKI – INFORMACJE