W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2020 r. pod pozycją 1990 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst ustawy jest dostępny w zakładce PRAWO oraz na stronie Sejmu RP.

 

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie skierował do ministra Rozwoju wniosek o czasowe zwolnienie rzeczoznawców majątkowych z obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia) w związku z epidemią COVID-19. Odpowiadając na pismo Prezydenta PFSRM w Warszawie Minister Rozwoju wyraził pogląd, że nie ma podstaw do zwolnienia rzeczoznawców majątkowych z obligatoryjnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. Ministerstwo sugeruje korzystanie z alternatywnych form szkolenia, w tym szkolenia „na odległość” z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pismo Ministerstwa Rozwoju można pobrać w dziale Aktualności

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie pozyskała wskaźniki do szacowania upraw ogrodniczych w 2020 r. przygotowane jako aktualizacja III wydania książki pod tytułem „Szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich” z 2017 r. autorstwa dr Krzysztofa Zmarlickiego.

Osoby/podmioty, które nabyły ww. książkę w przeszłości, po przedłożeniu dowodu jej zakupu, otrzymują wskaźniki bezpłatnie drogą mailową. Wskaźniki wraz z ww. książką można również nabyć (w cenie książki) w sklepie online na portalu PFSRM.

Możliwe jest również nabycie samych wskaźników (bez książki) w cenie 20 zł netto.

W sprawach związanych z nabyciem wskaźników proszę kontaktować się drogą mailową na adres: szkolenia@pfsrm.pl

Ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw poz.65 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Tekst Obwieszczenia w zakładce PRAWO http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/prawo

W dziale Praktyki zamieściliśmy pismo Ministra Rozwoju  – zawierające interpretację niektórych przepisów aktualnego rozporządzenia  z dnia 16 października 2019 r.  w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W szczególności: 

 • przesądzono, że każdy z projektów  operatów szacynkowych szacynkowych winien dotyczyć innej nieruchomości,
 • tematy sporządznych projektów operatów szacunkowych powinny być dobierane w taki sposób, aby kanydat wokonał określenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu trzech podejść,
 • uszczegółowiono procedury części ustnej egzaminu,
 • zmodyfikowano wzór dzienniczka praktyk,
 • dopracowano definicję osoby uprawnionej,
 • wprowadzono jednolity wzór świadectwa uprawnień zawodowych.

Pismo Ministra Rozwoju do pobrania w dziale PRAKTYKI –> INFORMACJE

Informujemuy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2250 w dniu 19 listopada 2019r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomosci i sporządzania operatu szacunkowego. Zmiany przepisów wchodzą w życie w dniu 4 grudnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany to:

 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 148 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części dotyczącej rozliczenia nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej przy ustalaniu opłaty adiacenckiej z tego tytułu (uchylenie §40 ust. 4)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do nomenklatury stosowanej na gruncie obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego (§ 46 i § 47 ust. 1)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do zmian wynikających z wcześniejszego uchylenia art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nakładał na rzeczoznawców majątkowych obowiązek sporządzania oraz przekazywania właściwym organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów ze sporządzonych operatów szacunkowych (§ 56 ust. 5)
 • korekta zapisów dotyczących stosowania przez rzeczoznawców majątkowych pieczątek, która wynika z wcześniej przyjętego (28 czerwca 2018 r.) przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” (§ 57 i § 57a)
 • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odnoszącej się potwierdzania aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził (§ 58)

Ujednoliconą treść rozporządzenia zamieszczono w zakładce PRAWO

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada br. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zmianie ulegają m.in.:

 • definicje organizatora praktyki zawodowej i prowadzącego praktykę zawodową (§2 pkt 3 i 4),
 • wykaz projektów operatów szacunkowych, które sporządza kandydat na rzeczoznawcę majątkowego (§ 4 ust.1 pkt 2),
 • definicja tzw. osoby uprawnionej (§ 6 ust.1), pod kierunkiem której kandydaci wykonują czynności w ramach praktyki zawodowej (obecnie będzie to rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową),
 • wymogi dla kandydatów dotyczące części ustnej egzaminu (§ 30),
 • wzór dziennika praktyki zawodowej.

Ujednolicona treść rozpodządzenia w zakładce PRAKTYKI – INFORMACJE

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w CRRK  w Jedlcu odbyło się  szkolenie pn.„Podstawowe problemy i błędy metodyczne w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym”, które prowadził Pan Prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

 

W dniu 12.02.2019 r.  odbyło się  IX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu.

Zwyczajne Walne Zebranie rozpoczęło obrady o godzinie 17:00 w drugim terminie. W Zebraniu uczestniczyło 24 członków Stowarzyszenia. Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W tajnych głosowaniach Walne Zebranie wybrało Prezesa  Stowarzyszenia oraz Zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ponownie Kol. Stanisław M. Wegner. W skład zarządu zostali wybrani: Maria Gębka, Władysław Mizier, Izabela Rącka, Irena Sobisiak, Magdalena Szydlak, i Justyna Tarkowska. Walne Zebranie wybrało Komisję rewiziyjną w składzie: Barbara Kordala, Tomasz Kulczyński i Grażyna Niewiejska. Walne Zebranie wybrało Sąd Koleżeński w składzie Jolanta Mancewicz, Ewa Jung i Marcin Kaczmarek.

Osobom wybranym do nowych wladz Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy.

 

W dziale Aktualności  zamieściliśmy pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majatkowych w Warszawie w sprawie możliwości wykonywania zdjęć aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Ministerstwo  potwierdziło możliwość korzystania z uprawnień zapisanych w art. 155 u. o g.n. (możliwość sporządzania kopii dokumentów w dowolnej formie, w ramach których mieści się wykonywanie zdjęć aktów notarialnych).