Praktyki zawodowe

W sprawach związanych z praktykami zawodowymi należy kontaktować się z pełnomocnikiem:

Regionalny Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych Władysław Mizier tel. 606 809 981, (dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00 w biurze Stowarzyszenia).

Można też skontaktować się z biurem Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

tel. 627 571 894

pn. – pt. w godz. 10:00 – 16:00

email: praktyki@rzeczoznawcy-kalisz.pl

Informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Obowiązujące przepisy

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do praktyk zawodowych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zmienione:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Rozporządzenie posiada tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2006).

Rozporządzenie określa sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych, sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz wzoru świadectw nadania uprawnień zawodowych i sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Ilekroć mowa o:

 • kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
 • organizatorze praktyki zawodowej – związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1 ustawy.
 • Prowadzący praktykę zawodową – rzeczoznawcy majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art.  174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, zwanych dalej „osobą uprawnioną”, pod kierunkiem których kandydat odbywa praktykę zawodową.

Zakres praktyk

Kandydaci odbywają praktyki zawodowe w celu przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż 6 miesięcy. W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego:

 1. uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;
 2. samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
  1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zakres tematyczny

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Przebieg praktyk

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Dziennik praktyk zawodowych

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej, zgodnie z harmonogramem. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonuje kandydat w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza osoba uprawniona, pod kierunkiem której kandydat wykonywał czynności w ramach praktyki zawodowej, poprzez złożenie przy każdym wpisie podpisu.

W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki, z tym że nie dotyczy to omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w wyjaśnieniach kandydata załączonych do dziennika praktyki. Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku. Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.

Opłata za wydanie dziennika praktyk wynosi od dnia 1 marca 2023 r. 190,38 zł.  Kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2022, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 09.02.2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 171).

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dokumenty

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Akty prawne

Koszty związane z odbywaniem praktyk zawodowych

 • Opłata za czynności SRMWP w Kaliszu za obsługę praktyk zawodowych: 400 zł (uchwła Zarządu SRMWP w Kaliszu z dnia 4.11.2014 r. Nr 12/VII/2014.
 • Opłata za dziennik praktyk – 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej. Od 1 marca 2021 r. opłata wynosi 155 zł. Opłatę uiścić należy na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. ul. Nowogrodzka 50,     00-695 Warszawa nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 tytułem: ,,Opłata za dziennik praktyk (imię i nazwisko)”
 • Opłatę za prowadzenie praktyki: kwotę uzgadnia osoba przystępująca do odbycia praktyki wraz z osobą prowadzącą praktyki. Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.
 • Umowy dotyczące praktyk zawodowych zawierane są na okres 6 miesięcy. W przypadkach przedłużenia praktyki koniecznym jest zawarcie nowych umów.

Opłaty związane z praktykami zawodowymi

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Opłaty związane z egzaminem

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Koszty związane z egzaminem

 • Opłata za wydanie dziennika praktyk od dnia 1 marca 2015 r. wynosi: 13,50  zł (3%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2014, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 10.02.2015 r.)
 • Opłata za prowadzenie praktyk zawodowych: maksymalnie  50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał rozpoczęcia praktyk, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art.197 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – j.t Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).
 • Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 1150 zł
 • Opłata za ponowne  przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 900 zł
 • Opłata za przystąpienie do części ustnej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 450 zł

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące opłat egzaminacyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:  https://www.mir.gov.pl/budownictwo/gospodarka_nieruchomosciami/uprawnienia_i_licencje_zawodowe/nadawanie_uprawnien/strony/start.aspx

Dokumenty do pobrania

Dokumenty związane z praktykami

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Rzeczoznawcy uprawnieni do prowadzenia praktyk

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Paweł Andrzejczak

Miejsce zamieszkania: Kalisz
Telefon: 606-430-670
Email: pawelandrzejczak@wp.pl
Numer uprawnień zawodowych: 4752

Ewa Macioszczyk

Miejsce zamieszkania: Jarocin
Telefon: 62 747-87-79, 604-403-870
Email: rzeczoznawcajarocin@gmail.com
Numer uprawnień zawodowych: 1123

Kazimierz Ratajczak

Miejsce zamieszkania: Pleszew
Telefon: 62 742-79-42, 600 369 321
Email: majka25@poczta.onet.pl
Numer uprawnień zawodowych: 909

Marcin Sitnicki

Miejsce zamieszkania: Pleszew
Telefon: 662 001 079
Email: sitnickimarcin@gmail.com
Numer uprawnień zawodowych: 4596

Magdalena Szydlak

Miejsce zamieszkania: Kalisz
Telefon: 62 767-15-38, 602-559-576, 62 502-11-12
Email: m.szydlak@lex.pl
Numer uprawnień zawodowych: 3881