W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny, które poznawali i poznają kandydaci do zawodu rzeczoznawcy majątkowego już na studiach lub studiach podyplomowych oraz w trakcie praktyk zawodowych,  czyli na wstępnym etapie przygotowania do zawodu. To swoisty elementarz wyceny nieruchomości o ugruntowanej renomie znany każdemu rzeczoznawcy majątkowemu aktywnie wykonującemu zawód. Teraz nastąpił powrót do tradycyjnej nazwy wskazującej na charakter i rangę tego zbioru norm zawodowych.

Przypomnieć należy, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pierwsze standardy zawodowe przyjęła i opublikowała już w 1995 roku. W początkowym okresie rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, standardy te stanowiły podstawowe źródło wiedzy i regulacji w zakresie wyceny nieruchomości. Dopiero kilka lat później zaczęła obowiązywać ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Należy podkreślić, że część regulacji prawnych została niejako zapożyczona ze standardów PFSRM i obowiązuje w mniej lub bardziej zmienionej formie do dzisiaj.

Dalszy rozwój standardów związany był z poszerzaniem obszarów aktywności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, co skutkowało opracowaniem kolejnych norm, oraz aktualizacją poprzednio przyjętych.

W dniu 9 września 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która umożliwiła przywrócenie nazwy „standardy zawodowe” zbiorowi norm zawodowych opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

źródło: prsrm.pl