1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 221).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 225).

 

 1. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 lutego 2023 r. poz. 240).

Weszła w życie z dniem 21 lutego 2023 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 1 i 3,
art. 4 pkt 1 i 3, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1,

art. 12, art. 13 pkt 1 i 2, art. 15, art. 18 oraz art. 19,

które wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

 

 1. Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2023 r. poz. 256).

Weszła w życie z dniem 8 lutego 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 8 lutego 2023 r. poz. 259).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 269).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 272).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 273).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 lutego 2023 r. poz. 297).

Weszło w życie z dniem 2 marca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
  nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 23 lutego 2023 r. poz. 334).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 24 lutego 2023 r. poz. 344).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2023 r. poz. 378).

Weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28).

Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r.

2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 32).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2023 r. poz. 40).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 45).

Weszło w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.

5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województw (M. P. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 47).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 70).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 74).

8. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 75).

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 68).

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 110).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 120).

12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r. (M. P. z dnia 17 stycznia 2023 r. poz. 73).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2023 r. poz. 140).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 146).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 152).

16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 85).

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 162).

18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2023 r. poz. 170).

19. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 180).

Weszła w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2023 r. poz. 190).

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 7 października 2022 r. poz. 2061).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084).

Weszło w życie z dniem 13 października 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 13 października 2022 r. poz. 2094).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. (M. P. z 14 października 2022 r. poz. 985).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 989).

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 993).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 19 października 2022 r. poz. 995).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 19 października 2022 r. poz. 2142).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 20 października 2022 r. poz. 996).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 20 października 2022 r. poz. 2153).

12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 26 października 2022 r. poz. 2185).

Weszła w życie z dniem 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;

2) art. 46, który wszedł w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;

3) art. 47 i art. 79 ust. 2, które weszły w życie z dniem 27 października 2022 r.;

4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1−9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

5) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

6) art. 22 pkt 10–12 oraz art. 62 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2201).

14. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2206).

Wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 31 października 2022 r. poz. 2224).

16. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 31 października 2022 r. poz. 1038).

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z  1 września2022 r. poz. 1846).

Weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem

art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z  8 września2022 r. poz. 1899).

Weszło w życie z dniem 23 września 2022 r.

3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z  9 września2022 r. poz. 1902).

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. z  12 września2022 r. poz. 1919).

Weszło w życie z dniem 27 września 2022 r.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1923).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1934).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

7. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z  19 września2022 r. poz. 1967).

Weszła w życie z dniem 20 września 2022 r.

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  27 września2022 r. poz. 2000).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z  28 września2022 r. poz. 2008).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 30 września2022 r. poz. 2030).

  Weszło w życie z dniem 1 października 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1394).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1439).

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 7 lipca 2022 r. poz. 672).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 8 lipca 2022 r. poz. 1452).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1467).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U. z 15 lipca 2022 r. poz. 1495).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2022 r. poz. 1504).

Wejdzie w życie z dniem 19 października 2022 r.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 696).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 697).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

 Wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1520).

14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. (M. P. z 20 lipca 2022 r. poz. 703).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526).

16. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 lipca 2022 r. poz. 1549).

Weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

17. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1557).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1561).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 i art. 30, które wejdą w życie z dniem 27 października 2022 r.;

2) art. 25 i art. 42, które wejdą w życie z dniem 7 września 2022 r.;

3) art. 27 i art. 43, które weszły w życie z dniem 27 lipca2022 r.;

4) art. 28, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

19. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1576).

Weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które weszły w życie z dniem 28 lipca 2022 r.;

2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 6 czerwca 2022 r. poz. 1202).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1223).

4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225).

5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 13 czerwca 2022 r. poz. 587).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 czerwca 2022 r. poz. 1260).

 Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 21 czerwca 2022 r. poz. 1297).

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 29 czerwca 2022 r. poz. 1360).

9. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1374).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1378).

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956).

Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r.

2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 10 maja 2022 r. poz. 975).

Weszła w życie z dniem 11 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.,

z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem 11 maja 2022 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 16 maja 2022 r. poz. 1029).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 17 maja 2022 r. poz. 1050).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1070).

Weszło w życie z dniem 23 maja 2022 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1072).

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1074).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. (M. P. z 26 maja 2022 r. poz. 540).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 maja 2022 r. poz. 1125).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 31 maja 2022 r. poz. 1156).

 Weszło w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 813).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 838).

Weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 8 kwietnia 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 840).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 410).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 411).

7. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (Dz. U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 857).

Weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r.

8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 872).

Wejdzie w życie z dniem 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 13, który wszedł w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.;

2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4–7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1–20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23–26, 28–30 i 32–43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34, które weszły   w życie z dniem 7 maja 2022 r.;

3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28–32, które  wejdą w życie z dniem 30 maja 2022 r.;

4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 maja 2022 r.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 880).

Weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 884).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 916).

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 924).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29  kwietnia 2022 r. poz. 931).