1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 7 października 2022 r. poz. 2061).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084).

Weszło w życie z dniem 13 października 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 13 października 2022 r. poz. 2094).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. (M. P. z 14 października 2022 r. poz. 985).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 989).

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 993).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 19 października 2022 r. poz. 995).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 19 października 2022 r. poz. 2142).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 20 października 2022 r. poz. 996).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 20 października 2022 r. poz. 2153).

12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 26 października 2022 r. poz. 2185).

Weszła w życie z dniem 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;

2) art. 46, który wszedł w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;

3) art. 47 i art. 79 ust. 2, które weszły w życie z dniem 27 października 2022 r.;

4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1−9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

5) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

6) art. 22 pkt 10–12 oraz art. 62 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2201).

14. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2206).

Wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 31 października 2022 r. poz. 2224).

16. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 31 października 2022 r. poz. 1038).

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z  1 września2022 r. poz. 1846).

Weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem

art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z  8 września2022 r. poz. 1899).

Weszło w życie z dniem 23 września 2022 r.

3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z  9 września2022 r. poz. 1902).

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. z  12 września2022 r. poz. 1919).

Weszło w życie z dniem 27 września 2022 r.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1923).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1934).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

7. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z  19 września2022 r. poz. 1967).

Weszła w życie z dniem 20 września 2022 r.

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  27 września2022 r. poz. 2000).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z  28 września2022 r. poz. 2008).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 30 września2022 r. poz. 2030).

  Weszło w życie z dniem 1 października 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1394).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1439).

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 7 lipca 2022 r. poz. 672).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 8 lipca 2022 r. poz. 1452).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1467).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U. z 15 lipca 2022 r. poz. 1495).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2022 r. poz. 1504).

Wejdzie w życie z dniem 19 października 2022 r.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 696).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 697).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

 Wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1520).

14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. (M. P. z 20 lipca 2022 r. poz. 703).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526).

16. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 lipca 2022 r. poz. 1549).

Weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

17. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1557).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1561).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 i art. 30, które wejdą w życie z dniem 27 października 2022 r.;

2) art. 25 i art. 42, które wejdą w życie z dniem 7 września 2022 r.;

3) art. 27 i art. 43, które weszły w życie z dniem 27 lipca2022 r.;

4) art. 28, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

19. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1576).

Weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które weszły w życie z dniem 28 lipca 2022 r.;

2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 6 czerwca 2022 r. poz. 1202).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1223).

4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225).

5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 13 czerwca 2022 r. poz. 587).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 czerwca 2022 r. poz. 1260).

 Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 21 czerwca 2022 r. poz. 1297).

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 29 czerwca 2022 r. poz. 1360).

9. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1374).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1378).

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956).

Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r.

2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 10 maja 2022 r. poz. 975).

Weszła w życie z dniem 11 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.,

z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem 11 maja 2022 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 16 maja 2022 r. poz. 1029).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 17 maja 2022 r. poz. 1050).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1070).

Weszło w życie z dniem 23 maja 2022 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1072).

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1074).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. (M. P. z 26 maja 2022 r. poz. 540).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 maja 2022 r. poz. 1125).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 31 maja 2022 r. poz. 1156).

 Weszło w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 813).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 838).

Weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 8 kwietnia 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 840).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 410).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 411).

7. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (Dz. U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 857).

Weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r.

8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 872).

Wejdzie w życie z dniem 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 13, który wszedł w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.;

2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4–7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1–20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23–26, 28–30 i 32–43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34, które weszły   w życie z dniem 7 maja 2022 r.;

3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28–32, które  wejdą w życie z dniem 30 maja 2022 r.;

4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 maja 2022 r.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 880).

Weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 884).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 916).

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 924).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29  kwietnia 2022 r. poz. 931).

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 505).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 507).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 3 marca 2022 r. poz. 514).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 4 marca 2022 r. poz. 528).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 7 marca 2022 r. poz. 541).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z  8 marca 2022 r. poz. 547).

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 9 marca 2022 r. poz. 559).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 11 marca 2022 r. poz. 581).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 14 marca 2022 r. poz. 592).

Weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.

11. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 18 marca 2022 r. poz. 631).

Weszła w życie z dniem 26 marca 2022 r.

 12. Ustawa dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 marca 2022 r. poz. 646).

Weszła w życie z dniem 29 marca 2022 r., z wyjątkiem

 art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 23 marca 2022 r. poz. 659).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 25 marca 2022 r. poz. 672).

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 28 marca 2022 r. poz. 687).

Weszło w życie z dniem 29 marca 2022 r.

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 29 marca 2022 r. poz. 699).

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 31 marca 2022 r. poz. 715).

Weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

Dwoje przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zostało członkami komisji TEGOVA.
W gronie uczestników prac europejskiej organizacji rzeczoznawców majątkowych znaleźli się Izabela Rącka z naszego Stowarzyszenia oraz Marcin Malmon z Mazowieckiego SRM w Warszawie. Polscy rzeczoznawcy pracować będą odpowiednio w: Europejskiej Komisji ds. Metodyki Wyceny Nieruchomości oraz Europejskiej Komisji ds. Standardów.

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 lutego 2022 r. poz. 248).

Weszło w życie z dniem 17 lutego 2022 r.

2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.(Dz. U. z 4 lutego 2022 r. poz. 270).

Weszła w życie z dniem 5 lutego 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 4 lutego 2022 r. poz. 273).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 7 lutego 2022 r. poz. 298).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 8 lutego 2022 r. poz. 318).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 9 lutego 2022 r. poz. 329).

7. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 11 lutego 2022 r. poz. 366).

Weszło w życie z dniem 26 lutego 2022 r.

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 14 lutego 2022 r. poz. 376).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 14 lutego 2022 r. poz. 377).

10. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 21 lutego 2022 r. poz. 433).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 22 lutego 2022 r. poz. 438).

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 24 lutego 2022 r. poz. 459).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 24 lutego 2022 r. poz. 461).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 28 lutego 2022 r. poz. 479).