Informujemuy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2250 w dniu 19 listopada 2019r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomosci i sporządzania operatu szacunkowego. Zmiany przepisów wchodzą w życie w dniu 4 grudnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany to:

  • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 148 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części dotyczącej rozliczenia nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej przy ustalaniu opłaty adiacenckiej z tego tytułu (uchylenie §40 ust. 4)
  • dostosowanie zapisów rozporządzenia do nomenklatury stosowanej na gruncie obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego (§ 46 i § 47 ust. 1)
  • dostosowanie zapisów rozporządzenia do zmian wynikających z wcześniejszego uchylenia art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nakładał na rzeczoznawców majątkowych obowiązek sporządzania oraz przekazywania właściwym organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów ze sporządzonych operatów szacunkowych (§ 56 ust. 5)
  • korekta zapisów dotyczących stosowania przez rzeczoznawców majątkowych pieczątek, która wynika z wcześniej przyjętego (28 czerwca 2018 r.) przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” (§ 57 i § 57a)
  • dostosowanie zapisów rozporządzenia do aktualnej treści art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odnoszącej się potwierdzania aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził (§ 58)

Ujednoliconą treść rozporządzenia zamieszczono w zakładce PRAWO