W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która weszła w życie w dniu 31.07.2020 r. wzrosła wysokość opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości. Uchylony został ust. 3 pkt 1 dotyczący współczynnika korygującego K = 0,5. Opłat za udostępnienie zanych wzrosną więc 2-krotnie.
Bez zmian pozostaje opłata za wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (30 zł za wgląd dot. jednej jednostki ewidencyjnej).