Pierwsze Spotkanie Cykliczne członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 11.czerwca 2013 r. o godz. 16:30 w restauracji Willa Stary Kalisz przy ul. Polnej 63b w Kaliszu. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób – członków SRMWP.

Głównym punktem programu była bardzo interesująca prezentacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza ( w skrócie MSIP Kalisz) dostępnego pod adresem internetowym http://msip.kalisz.pl. System prezentowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaliszu – komórki d/s GIS.  System działa w Kaliszu od połowy maja br. MSIP integruje w formie warstw graficznych i informacji tekstowych zbiory informacji, rejestrów, baz z kilku wydziałów Urzędu Miejskiego. Dla rzeczoznawców majątkowych szczególnie interesujące są dane o nieruchomościach – granice działek, klasoużytki, dane ewidencyjne gruntów i budynków, plany zagospodarowania przestrzennego, studium uikzp, sieci uzbrojenia terenu, sieci komunikacyjne i wiele innych.  Przygotowane są gotowe zestawy mapowo – nformacyjne, np. mapa własności i władania, mapa akustyczna, mapa wyborcza, planowanie przestrzenne, przewodnik miejski, przewodnik inwestora i inne. Użytkownicy mogą tworzyć „własne” mapy terenu kompilując wybrane warstwy na podkładzie ortomapy. Dziękujemy pracownikom Urzędu miejskiego w Kaliszu za interesującą prezentację.

Podczas spotkania przekazana została informacja nt. nowej strony internetowej Stowarzyszenia i sposobu logowania sie członków Stowarzyszenia do strefy dla nich przeznaczonej. Kol. Prezes przekazał ważne informacje nt. planowanego w październiku szkolenia oraz omówił warunki, które muszą być spełnione, aby szkolenie było bezpłatne dla członków Stowarzyszenia.  Przestawił także stan spraw związanych z deregulacją zawodu rzeczoznawcy. Kol. Urszula Żurawska poinformowała o posiedzeniu plenarnym Komisji Arbitrażowej przy PFSRM w Warszawie, które odbyło się w dniach 3-4 czerwca br.