1. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28).

Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r.

2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 32).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2023 r. poz. 40).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 45).

Weszło w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.

5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województw (M. P. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 47).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 70).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 74).

8. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 75).

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 68).

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 110).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 120).

12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r. (M. P. z dnia 17 stycznia 2023 r. poz. 73).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2023 r. poz. 140).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 146).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 152).

16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 85).

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 162).

18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2023 r. poz. 170).

19. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 180).

Weszła w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2023 r. poz. 190).