1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 7 października 2022 r. poz. 2061).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084).

Weszło w życie z dniem 13 października 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 13 października 2022 r. poz. 2094).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. (M. P. z 14 października 2022 r. poz. 985).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 989).

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 993).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 19 października 2022 r. poz. 995).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 19 października 2022 r. poz. 2142).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 20 października 2022 r. poz. 996).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 20 października 2022 r. poz. 2153).

12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 26 października 2022 r. poz. 2185).

Weszła w życie z dniem 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;

2) art. 46, który wszedł w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;

3) art. 47 i art. 79 ust. 2, które weszły w życie z dniem 27 października 2022 r.;

4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1−9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

5) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

6) art. 22 pkt 10–12 oraz art. 62 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2201).

14. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2206).

Wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 31 października 2022 r. poz. 2224).

16. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 31 października 2022 r. poz. 1038).