1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 1 września 2023 r. poz. 1774).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z dnia 5 września 2023 r. poz. 1792).

Weszło w życie z dniem 20 września 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z dnia 5 września 2023 r. poz. 1796).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 8 września 2023 r. poz. 1832).

Weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania (Dz. U. z dnia 12 września 2023 r. poz. 1855).

Weszło w życie z dniem 18 września 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 września 2023 r. poz. 1872).

Weszła w życie z dniem 29 września 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 września 2023 r. poz. 1890).

Weszła w życie z dniem 16 października 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6, które weszły w życie z dniem 29 września 2023 r.;  

2) art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23, które weszły w życie z dniem 16 września 2023 r.   

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 15 września 2023 r. poz. 1892).

Weszło w życie z dniem 18 września 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 września 2023 r. poz. 1933).

Weszła w życie z dniem 5 października 2023 r., z wyjątkiem

 art. 1 pkt 17, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. (M. P. z dnia 22 września 2023 r. poz. 1030).

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 25 września 2023 r. poz. 1984).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 26 września 2023 r. poz. 2007).

 

 1. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 września 2023 r. poz. 2029).

Wejdzie w życie z dniem 28 października 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 23 pkt 14 i 15, które wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.;

2) art. 1 pkt 15 lit. d i e, pkt 16 lit. a tiret pierwsze i drugie, pkt 30 lit. c, pkt 82 lit. c, pkt 99 lit. d, pkt 118 lit. b oraz pkt 121 lit. a i d, art. 3, art. 6 pkt 2, art. 7, art. 8, art. 21 pkt 4 oraz art. 23 pkt 1–13 i 16, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.