1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1394).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1439).

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 7 lipca 2022 r. poz. 672).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 8 lipca 2022 r. poz. 1452).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1467).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U. z 15 lipca 2022 r. poz. 1495).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2022 r. poz. 1504).

Wejdzie w życie z dniem 19 października 2022 r.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 696).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 697).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

 Wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1520).

14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. (M. P. z 20 lipca 2022 r. poz. 703).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526).

16. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 lipca 2022 r. poz. 1549).

Weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

17. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1557).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1561).

Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 i art. 30, które wejdą w życie z dniem 27 października 2022 r.;

2) art. 25 i art. 42, które wejdą w życie z dniem 7 września 2022 r.;

3) art. 27 i art. 43, które weszły w życie z dniem 27 lipca2022 r.;

4) art. 28, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

19. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1576).

Weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które weszły w życie z dniem 28 lipca 2022 r.;

2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.