1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2 czerwca 2021 r. poz. 1005).

Weszła w życie z dniem 17 czerwca 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 lit. e w zakresie art. 37a ust. 33 i art. 3 pkt 6 w zakresie art. 13iba ust. 11, które wejdą w życie z dniem 3 sierpnia 2021 r.;

2) art. 3 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r.;

3) art. 1 pkt 2 lit. a, d i e w zakresie art. 37a ust. 9–27, ust. 28 pkt 1 lit. a, ust. 30, 34 i 35, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 4 czerwca 2021 r. poz. 1010).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 9 czerwca 2021 r. poz. 1043).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokal (Dz. U. z 10 czerwca 2021 r. poz. 1048).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 14 czerwca 2021 r. poz. 1062).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 16 czerwca 2021 r. poz. 1073).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 17 czerwca 2021 r. poz. 1079).

8. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r. poz. 1090).

Weszła w życie z dniem 3 lipca 2021 r., z wyjątkiem:

 1) art. 1 pkt 3 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 19 września 2021 r.;

2) art. 2, który wszedł w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.;

3) art. 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

9. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r. poz. 1093).

Weszła w życie z dniem 3 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisów:

  1. art. 8 pkt 2–5, 8 i 9, art. 11, art. 34 i art. 35,

które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.;  

2) art. 1 pkt 51 lit. a tiret czwarte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 6a–6c, które wejdą w życie z dniem 19 grudnia 2021 r.;

3) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11t ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 11x ust. 4, które wejdą w życie z dniem 19 czerwca 2022 r.; 

4) art. 1 pkt 19, który wejdzie w życie z dniem 19 czerwca 2023 r.;  

5) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11zg oraz pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30u, które wejdą w życie z dniem 1stycznia 2023 r.;

6) art. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6, pkt 14 lit. d, pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11y ust. 1 pkt 1–4 i 6 i ust. 2 pkt 2–8, art. 11z ust. 1–3, art. 11zb–11zd, art. 11zf, pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 w ust. 1 pkt 30b, 30h, 30j–30p, lit. b w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30b i 30j–30p, lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30h, art. 7 pkt 2, pkt 6 lit. a i pkt 14 lit. b i c, art. 8 pkt 6 oraz art. 9, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 21 czerwca 2021 r. poz. 1098).

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ (Dz. U. z 23 czerwca 2021 r. poz. 1117).

   Weszło w życie z dniem 24 czerwca 2021 r.

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1128).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1129).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1130).

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Dz. U. z 28 czerwca 2021 r. poz. 1154).

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 29 czerwca 2021 r. poz. 1169).

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 29 czerwca 2021 r. poz. 1170).

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej lub silnych wiatrów, które miały miejsce 24 czerwca 2021 r., w województwie małopolskim (Dz. U. z 30 czerwca 2021 r. poz. 1172).

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

19. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 30 czerwca 2021 r. poz. 1177).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 46, art. 47, art. 48 ust. 6 i art. 72 pkt 1, które wejdą w życie z dniem 31 lipca 2021 r.   2) art. 68 i art. 73, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.