W dniu 27 kwietnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. Poz.811 z 2018 r.). Rozporządzenie nałożyło na rzeczoznawców majątkowych obowiązek doskonalenia zawodowego, związany z sankcjami za jego niewykonanie. 

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych odbywa się przez:

  • ukończenie organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych warsztatów,     w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat,
  • ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów 
  • udział w konferencjach lub sympozjach naukowych,
  • własne lub współautorskie publikacje książkowe
  • własne lub współautorskie artykuły w czasopismach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.2)) – z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Ocena spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest w formie punktowej (zasada podstawowa – za każde 2 godziny warsztatów lub kursów przysługuje 1 punkt.  W okresie rozliczeniowym (1 rok kalendarzowy) rzeczoznawca majątkowy winien uzyskać 12 punktów. Wyjątkiem jest rok 2018, w którym należy uzyskać co najmniej 8 punktów. Punkty można zdobywać również poprzez udział w konferencjach i sympozjach naukowych oraz publikacje.

Tekst Rozporządzenia znajduje się w zakładce PRAWO