Wpisy

      Zawód rzeczoznawcy majątkowego został zdefiniowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), 1998 roku. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007 wzorowana na klasyfikacji Unii Europejskiej Unii Europejskiej NACE Rev. 2) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) rzeczoznawstwo majątkowe zostało zakwalifikowane do działu 70 „Obsługa nieruchomości”, grupy 70.3 „Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie”, klasy 70.31 „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Stan ten nie odzwierciedla faktycznego statusu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Dlatego Polska Federacja Stowarzyszeń Majątkowych w Warszawie wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Głównego Urzędu statystycznego o uwzględnienie zaproponowanych zmian w nastęnej korekcie PKD:

  • zmianę nazewnictwa klasy 68.31 – np. „obsługa obrotu nieruchomościami” lub „działalność biur nieruchomości”.
  • wprowadzenie dwóch podklas (np. 68.31A „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” i 68.31B „Rzeczoznawstwo majątkowe”

więcej informacji można znaleźć po linkiem: http://pfsrm.pl/aktualnosci