Dnia 9 września 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r . Tym samym poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego straciło moc prawną.

Tekst nowego rozporządzenia można znaleźć na stronie Dziennika Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1832

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1478).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1492).

Weszło w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2023 r. poz. 1506).

Weszła w życie z dniem 3 września 2023 r., z wyjątkiem art. 8,

który wszedł w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2023 r. poz. 1525).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. poz. 1550).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. poz. 1563).

Weszło w życie z dniem 9 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2023 r. poz. 1570).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2023 r. poz. 1587).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2023 r. poz. 1602).

Weszło w życie z dniem 26 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605).

 

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2023 r. poz. 1610).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2023 r. poz. 1634).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2023 r. poz. 1664).

Weszło w życie z dniem 6 września 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz. 1680).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz. 1687).

 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2023 r. poz. 1688).

Wejdzie w życie z dniem 24 września 2023 r., z wyjątkiem:

 • 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3,

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

2) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8,

pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11–13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4–9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a

w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75–77, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 

 1. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2023 r. poz. 1719).

Weszła w życie z dniem 12 września 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 1722).

Weszła w życie z dniem 13 września 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 1726).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1752).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1757).

Wejdzie w życie z dniem 15 września 2023 r.

 

 1. Ustawa dnia 17 sierpnia 2023 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1762).

  Wejdzie w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 4 pkt 2 i art. 46, które wejdą w życie z dniem 30 listopada 2023 r.;

2) art. 1 pkt 3 lit. g, pkt 30, pkt 31 w zakresie dodawanych art. 38aa–38ac, art. 38ae i art. 38af, oraz art. 1 pkt 48 lit. a, pkt 98–106, pkt 113 lit. a w zakresie dodawanego pkt 1b i lit. d, pkt 121, a także art. 10 pkt 3, art. 16 i art. 32, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

3) art. 11, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;

4) art. 1:

 1. a) pkt 31 w zakresie dodawanego art. 38ad,
 2. b) pkt 41,
 3. c) pkt 53 lit. b w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej,
 4. d) pkt 129 lit. l,
 5. e) pkt 130,
 6. f) pkt 131 lit. f w zakresie dodawanego ust. 7 pkt 3,
 7. g) pkt 134 w zakresie dodawanych art. 184k–184m

– które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.;

5) art. 1: art. 1:

 1. a) pkt 63 lit. b i lit. c w zakresie dodawanego pkt 4a,
 2. b) pkt 69, 81 i 82,
 3. c) pkt 85, 87 i pkt 88 lit. a – w zakresie dodawanych w tych przepisach wyrazów „art. 70h ust. 3 pkt 6” i wyrazów „art. 83h ust. 3 pkt 6 i 7”,
 4. d) pkt 86 w zakresie, w jakim dotyczy wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
 5. e) pkt 90 lit. f tiret drugie w zakresie, w jakim dotyczy aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
 6. f) pkt 91 lit. b, d, f i g – w zakresie, w jakim dotyczą aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
 7. g) pkt 92, 93, pkt 129 lit. h i pkt 131 lit. e – w zakresie, w jakim dotyczą wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

– które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 4 lipca 2023 r. poz. 1270).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 6 lipca 2023 r. poz. 685).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 7 lipca 2023 r. poz. 1296).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z dnia 10 lipca 2023 r. poz. 1308).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2023 r. poz. 1335).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 13 lipca 2023 r. poz. 1336).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z dnia 14 lipca 2023 r. poz. 1351).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2023 r. (M. P. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 712).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M. P. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 713).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 1352).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 1356).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. (M. P. z dnia 20 lipca 2023 r. poz. 732).

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 1390).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z dnia 28 lipca 2023 r. poz. 1446).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 lipca 2023 r. poz. 1451).

 

 1. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 lipca 2023 r. poz. 1463).

Wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r., z wyjątkiem art. 8 pkt 9 lit. b,

który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.,

oraz z wyjątkiem art. 4 pkt 1–3 i art. 8 pkt 1–6, pkt 7 lit. a tiret pierwsze

i drugie, pkt 8 i 9 lit. a oraz pkt 10–19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2023 r. poz. 1469).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2023 r. poz. 1054).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2023 r. poz. 1094).

 

 1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1113).

Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 40, który wszedł w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

2) art. 41 i art. 44, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1114).

Weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 22, art. 31, art. 42 i art. 43, które weszły w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

2) art. 27, art. 28, art. 33 i art. 34, które wejdą w życie z dniem 16 lipca 2023 r.;

3) art. 29 pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 oraz art. 46 ust. 2 i 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

4) art. 15 i art. 29 pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 ust. 2a, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1116).

Wejdzie w życie z dniem 16 lipca 2023 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2023 r. poz. 1135).

Weszło w życie z dniem 4 lipca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowe (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2023 r. poz. 1143).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2023 r. poz. 1144).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2023 r. poz. 1181).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2023 r. poz. 1182).

Weszło w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2023 r. poz. 1197).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2023 r. poz. 1210).

Wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z dnia 5 maja 2023 r. poz. 859).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 9 maja 2023 r. poz. 873).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z dnia 11 maja 2023 r. poz. 892).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 12 maja 2023 r. poz. 903).

Weszło w życie z dniem 27 maja 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z dnia 12 maja 2023 r. poz. 904).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z dnia 16 maja 2023 r. poz. 924).

 

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2023 r., sygn. akt P 12/18, orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nie-

ruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia (Dz. U. z dnia 18 maja 2023 r. poz. 951).

Przepis utracił moc obowiązującą z dniem 18 maja 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 19 maja 2023 r. poz. 967).

Weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 1, który wszedł w życie z dniem 20 maja 2023 r.;

2) art. 3, który wszedł w życie z dniem 7 czerwca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 22 maja 2023 r. poz. 973).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 23 maja 2023 r. poz. 977).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z dnia 23 maja 2023 r. poz. 979).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 30 maja 2023 r. poz. 1028).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 maja 2023 r. poz. 1039).

Weszło w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 maja 2023 r. poz. 1040).

Weszło w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r. poz. 628).

Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem

 • 6 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 maja 2023 r. 
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r. poz. 633).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r. poz. 634).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2023 r. poz. 645).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2022 r.
  z podziałem na województwa (M. P. z dnia 11 kwietnia 2023 r. poz. 397).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz. 682).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
  lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2023 r. poz. 697).

Weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2023 r. poz. 702).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2023 r. w stosunku do marca 2017 r. (M. P. z dnia 17 kwietnia 2023 r. poz. 414).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r. (M. P. z dnia 18 kwietnia 2023 r. poz. 416).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2023 r. poz. 725).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2023 r. poz. 745).

Weszło w życie z dniem 5 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9 i 12, które weszły
w życie z dniem
21 kwietnia 2023 r.   

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2023 r. poz. 746).

Wejdzie w życie z dniem 5 czerwca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2023 r. poz. 773).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2023 r. poz. 775).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2023 r. poz. 788).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2023 r. poz. 790).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2023 r. poz. 803).

Weszła w życie z dniem 12 maja 2023 r. , z wyjątkiem:
1) art. 10 i art. 20, które wejdą w życie z dniem 28 lipca 2023 r.;
2) art. 5, art. 14 i art. 19, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 819).

Weszło w życie z dniem 13 maja 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 822).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 828).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 829).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 830).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 831).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 832).

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 833).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 221).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 225).

 

 1. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 lutego 2023 r. poz. 240).

Weszła w życie z dniem 21 lutego 2023 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 1 i 3,
art. 4 pkt 1 i 3, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1,

art. 12, art. 13 pkt 1 i 2, art. 15, art. 18 oraz art. 19,

które wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

 

 1. Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2023 r. poz. 256).

Weszła w życie z dniem 8 lutego 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 8 lutego 2023 r. poz. 259).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 269).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 272).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2023 r. poz. 273).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 lutego 2023 r. poz. 297).

Weszło w życie z dniem 2 marca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
  nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 23 lutego 2023 r. poz. 334).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 24 lutego 2023 r. poz. 344).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2023 r. poz. 378).

Weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28).

Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r.

2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 32).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2023 r. poz. 40).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 45).

Weszło w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.

5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województw (M. P. z dnia 9 stycznia 2023 r. poz. 47).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 70).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 74).

8. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2023 r. poz. 75).

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 68).

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 110).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2023 r. poz. 120).

12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r. (M. P. z dnia 17 stycznia 2023 r. poz. 73).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2023 r. poz. 140).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 146).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2023 r. poz. 152).

16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 85).

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 162).

18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2023 r. poz. 170).

19. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 180).

Weszła w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2023 r. poz. 190).

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 7 października 2022 r. poz. 2061).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084).

Weszło w życie z dniem 13 października 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 13 października 2022 r. poz. 2094).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. (M. P. z 14 października 2022 r. poz. 985).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 989).

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. (M. P. z 18 października 2022 r. poz. 993).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 19 października 2022 r. poz. 995).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 19 października 2022 r. poz. 2142).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 20 października 2022 r. poz. 996).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 20 października 2022 r. poz. 2153).

12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 26 października 2022 r. poz. 2185).

Weszła w życie z dniem 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;

2) art. 46, który wszedł w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;

3) art. 47 i art. 79 ust. 2, które weszły w życie z dniem 27 października 2022 r.;

4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1−9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;

5) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

6) art. 22 pkt 10–12 oraz art. 62 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2201).

14. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 27 października 2022 r. poz. 2206).

Wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 31 października 2022 r. poz. 2224).

16. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 31 października 2022 r. poz. 1038).