1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2023 r. poz. 2621).

Weszło w życie z dniem 19 grudnia 2023 r.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2023 r. poz. 2633).

Weszło w życie z dniem 20 grudnia 2023 r.

 

  1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024 (M. P. z dnia 5 grudnia 2023 r. poz. 1337).

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2023 r. poz. 2676).

Weszło w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.

 

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2023 r. poz. 2721).

Weszło w życie z dniem 19 grudnia 2023 r., z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2023 r. poz. 2747).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2023 r. poz. 2749).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu

oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2023 r. poz. 2758).

Weszło w życie z dniem 23 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz

ust. 3 pkt 4, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2023 r. poz. 2805).