1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1478).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1492).

Weszło w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2023 r. poz. 1506).

Weszła w życie z dniem 3 września 2023 r., z wyjątkiem art. 8,

który wszedł w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2023 r. poz. 1525).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. poz. 1550).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. poz. 1563).

Weszło w życie z dniem 9 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2023 r. poz. 1570).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2023 r. poz. 1587).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2023 r. poz. 1602).

Weszło w życie z dniem 26 sierpnia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605).

 

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2023 r. poz. 1610).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2023 r. poz. 1634).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2023 r. poz. 1664).

Weszło w życie z dniem 6 września 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz. 1680).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz. 1687).

 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2023 r. poz. 1688).

Wejdzie w życie z dniem 24 września 2023 r., z wyjątkiem:

 • 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3,

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

2) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8,

pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11–13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4–9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a

w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75–77, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 

 1. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2023 r. poz. 1719).

Weszła w życie z dniem 12 września 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 1722).

Weszła w życie z dniem 13 września 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 1726).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1752).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1757).

Wejdzie w życie z dniem 15 września 2023 r.

 

 1. Ustawa dnia 17 sierpnia 2023 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2023 r. poz. 1762).

  Wejdzie w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 4 pkt 2 i art. 46, które wejdą w życie z dniem 30 listopada 2023 r.;

2) art. 1 pkt 3 lit. g, pkt 30, pkt 31 w zakresie dodawanych art. 38aa–38ac, art. 38ae i art. 38af, oraz art. 1 pkt 48 lit. a, pkt 98–106, pkt 113 lit. a w zakresie dodawanego pkt 1b i lit. d, pkt 121, a także art. 10 pkt 3, art. 16 i art. 32, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

3) art. 11, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;

4) art. 1:

 1. a) pkt 31 w zakresie dodawanego art. 38ad,
 2. b) pkt 41,
 3. c) pkt 53 lit. b w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej,
 4. d) pkt 129 lit. l,
 5. e) pkt 130,
 6. f) pkt 131 lit. f w zakresie dodawanego ust. 7 pkt 3,
 7. g) pkt 134 w zakresie dodawanych art. 184k–184m

– które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.;

5) art. 1: art. 1:

 1. a) pkt 63 lit. b i lit. c w zakresie dodawanego pkt 4a,
 2. b) pkt 69, 81 i 82,
 3. c) pkt 85, 87 i pkt 88 lit. a – w zakresie dodawanych w tych przepisach wyrazów „art. 70h ust. 3 pkt 6” i wyrazów „art. 83h ust. 3 pkt 6 i 7”,
 4. d) pkt 86 w zakresie, w jakim dotyczy wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
 5. e) pkt 90 lit. f tiret drugie w zakresie, w jakim dotyczy aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
 6. f) pkt 91 lit. b, d, f i g – w zakresie, w jakim dotyczą aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
 7. g) pkt 92, 93, pkt 129 lit. h i pkt 131 lit. e – w zakresie, w jakim dotyczą wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

– które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.