1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2023 r. poz. 1054).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2023 r. poz. 1094).

 

 1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1113).

Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 40, który wszedł w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

2) art. 41 i art. 44, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

 1. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1114).

Weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 22, art. 31, art. 42 i art. 43, które weszły w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

2) art. 27, art. 28, art. 33 i art. 34, które wejdą w życie z dniem 16 lipca 2023 r.;

3) art. 29 pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 oraz art. 46 ust. 2 i 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

4) art. 15 i art. 29 pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 ust. 2a, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2023 r. poz. 1116).

Wejdzie w życie z dniem 16 lipca 2023 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2023 r. poz. 1135).

Weszło w życie z dniem 4 lipca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowe (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2023 r. poz. 1143).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2023 r. poz. 1144).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2023 r. poz. 1181).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2023 r. poz. 1182).

Weszło w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2023 r. poz. 1197).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2023 r. poz. 1210).

Wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.