1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956).

Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r.

2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 10 maja 2022 r. poz. 975).

Weszła w życie z dniem 11 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.,

z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem 11 maja 2022 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 16 maja 2022 r. poz. 1029).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 17 maja 2022 r. poz. 1050).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1070).

Weszło w życie z dniem 23 maja 2022 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1072).

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1074).

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. (M. P. z 26 maja 2022 r. poz. 540).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 maja 2022 r. poz. 1125).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 31 maja 2022 r. poz. 1156).

 Weszło w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.