1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2213).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2214).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2 grudnia 2021 r. poz. 2224).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2 grudnia 2021 r. poz. 2225).

Weszło w życie z dniem 3 grudnia 2021 r.

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 3 grudnia 2021 r. poz. 2233).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2257).

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2260).

Weszło w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 8 grudnia 2021 r. poz. 2264).

Weszło w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. z 10 grudnia 2021 r. poz. 2276).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10 grudnia 2021 r. poz. 2280).

Weszło w życie z dniem 25 grudnia 2021 r.

11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2022 (M.P. z 10 grudnia 2021 r. poz. 1160).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 14 grudnia 2021 r. poz. 2303).

Weszło w życie z dniem 29 grudnia 2021 r.

13. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 17 grudnia 2021 r. poz. 2343).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane(Dz. U. z 20 grudnia 2021 r. poz. 2351).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 21 grudnia 2021 r. poz. 2373).

16. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 grudnia 2021 r. poz. 2376).

Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 4d ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 8,

które weszły w życie z dniem 22 grudnia 2021 r.;

2) art. 2 pkt 27b i 29b, art. 4 ust. 1a pkt 2, ust. 1c, 1d, ust. 2 pkt 3, ust. 2b–2d, ust. 3–4c, ust. 6–13a, art. 4a ust. 1, 3–7, art. 4b ust. 2, 3 i 11, art. 4c, art. 5 ust. 1a–1c, 2–6, art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18a, art. 22a, art. 40 ust. 1a–1b, 1d, art. 41 ust. 1 i 21 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 3 pkt 55a, art. 6c ust. 1a i 4, art. 9 ust. 4a i art. 31a ust. 1 oraz 3 ustawy zmienianej w art. 3, które w zakresie, w jakim dotyczą prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy zmienianej w art. 1, wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

17. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 22 grudnia 2021 r. poz. 2389).

Weszła w życie z dniem 23 grudnia 2021 r.

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2399).

Weszło w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2404).

Weszło w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2405).

Weszło w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.

21. Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M. P. z 27 grudnia 2021 r. poz. 1194).

Weszło w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 28 grudnia 2021 r. poz. 2439).

23. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 28 grudnia 2021 r. poz. 2445).

Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2458).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2462).

Weszło w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.