1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1800).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1805).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 5 października 2021 r. poz. 1812).

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M.P. z 6 października 2021 r. poz. 904).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1836).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1844).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 13 października 2021 r. poz. 1853).

8. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 października 2021 r. poz. 1873).

Weszła w życie z dniem 30 października 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. b–d i pkt 16 lit. b–f, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;

3) art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wejdą w życie z dniem 16 października 2022 r.  

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. (M.P. z 15 października 2021 r. poz. 943).

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r. (M.P. z 18 października 2021 r. poz. 946).

11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r. (M.P. z 19 października 2021 r. poz. 947).

12. Zarządzenie Nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 948).

Weszło w życie z dniem 21 października 2021 r.

13. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 950).

14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 951).

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1899).

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1902).

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1904).

18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1912).

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 25 października 2021 r. poz. 1923).

20. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 964).

21. Zarządzenie Nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 965).

Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r.

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 26 października 2021 r. poz. 1933).

23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1945).

 Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1952).

 Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.

25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 28 października 2021 r. poz. 1961).

26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 29 października 2021 r. poz. 1973).