Ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. (Dz U. 2016 poz. 437) wprowadzono nowe uregulowania dotyczące biegłych, wprowadzając regres do pojęcia „opinii fałszywej”.
Ustawa zmieniła z dniem 15 kwietnia 2016 r zapisy w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, KPA, KPK KPC i innych. W przypadku, gdy opinia biegłego okaże się fałszywą, nie otrzyma on za nią zapłaty. W razie wydania opinii nierzetelnej będzie można odstąpić od przyznania za nią wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeżeli opinia biegłego będzie fałszywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem nie będą przysługiwać. Jeżeli natomiast opinia będzie nierzetelna lub zostanie sporządzona lub złożona ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ma ulegać odpowiedniemu obniżeniu. W takim przypadku można będzie również odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem.
Dodatkowo biegły może zostać pozbawiony wolności do lat 10. Ma to miejsce poprzez zmianę w KPK w art. 233 § 4. „Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”.
Według karnistów, problem idzie znacznie dalej. Jeżeli w procesie sądowym będą dwie opinie biegłych i sąd przychyli się do jednej z nich, to automatycznie druga staje się „opinią fałszywą”. Powodować to może procedurę przesłuchań prokuratorskich, rozpoczęcie postępować w sprawie kary do 10 lat pozbawienia wolności za sporządzoną opinię fałszywą, i długotrwałe postępowanie z wyjaśnianiem powodów sporządzenia „opinii fałszywej”.

Opracowano na podstawie informacji przesłanej przez PFSRM w Warszawie.