Dzienniku Ustaw z dnia 4.marca 2014 Nr 0 poz.266 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21.sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, Poz. 651, z późn. zm.). Rozporządzenie wchodni w życie w dniu 19.marca 2014 r.

Straciło ważnośc ząrozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 23).

Rozporządzenie reguluje sprawy:

  • Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,
  • sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;
  • sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;
  • wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.