Jesteś tutaj

Historia

Historia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej (wcześniej Kaliskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych) powstało w październiku 1994 r. z inicjatywy grupy osób, w skład której weszli koledzy: Stanisław Cegielski, Henryk Gałach, Aleksander Kasprzak, Marek Michocki, Władysław Mizier i Józef Racki. I Walny Zjazd Stowarzyszenia odbył się 14 października 1994 r. W Zjeździe uczestniczyło 36 członków Założycieli. Na I Zjeździe został wybrany Zarząd w następującym składzie:

kol. Stanisław Cegielski - prezes
kol. Marek Michocki - wiceprezes
kol. Henryk Gałach - sekretarz
kol. Aleksander Kasprzak - skarbnik
kol. Przemysław Banaszak - członek
kol. Władysław Mizier - członek
kol. Roman Pasiak - członek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Andrzej Jędruszek, Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Marczak, a Rzecznikiem Sądu Koleżeńskiego został wybrany kol. Stanisław M. Wegner. Zjazd oprócz uchwał związanych z organizacją i funkcjonowaniem Stowarzyszenia podjął uchwałę o przystąpieniu Stowarzyszenia do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Kaliskie Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet członków PFSRM w dniu 25 stycznia 1995r. Na koniec I kadencji Stowarzyszenie liczyło 43 członków.

II Walny Zjazd Stowarzyszenia odbył się 11 grudnia 1997r. Na Zjeździe tym wybrano Zarząd w składzie:

kol. Stanisław Cegielski - prezes
kol. Marek Michocki - wiceprezes
kol. Henryk Gałach - sekretarz
kol. Aleksander Kasprzak - skarbnik
kol. Jerzy M. Derczyński - członek
kol. Roman Pasiak - członek
kol. Stanisław M. Wegner- członek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Andrzej Jędruszek, Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Marczak, a Rzecznikiem Sądu Koleżeńskiego została wybrana kol. Barbara Kordala. Zarząd powołał na Pełnomocnika ds. praktyk zawodowych kol. Władysława Miziera. Powołane zostały też Komisje ds. szkoleń, ds. opiniowania standardów, ds. przygotowania zmian w statucie i ds. tworzenia bazy danych. Na koniec II kadencji Stowarzyszenie liczyło 55 członków.

III Walny Zjazd Stowarzyszenia odbył się 26 lutego 2001r. Na Zjeździe tym wybrano Zarząd w składzie:

kol. Stanisław Cegielski prezes
kol. Marek Michocki wiceprezes
kol. Henryk Gałach sekretarz
kol. Aleksander Kasprzak skarbnik
kol. Maria Gębka członek
kol. Stanisław M. Wegner członek
kol. Marian Zdych członek

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana kol. Wiesława Walczak, Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Marczak.

Na dzień 5 lipca 2003r. stowarzyszenie liczyło 64 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych wielce zasłużonych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego i ruchu stowarzyszeniowego rzeczoznawców majątkowych Kol. Kol. Henryka Jędrzejewskiego, prof. dr hab. inż. Andrzeja Hopfera i Andrzeja Kalusa. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadają uprawnienia państwowe a dwóch uprawnienia tylko do gruntów.

Stowarzyszenie było i jest reprezentowane w następujących strukturach PFSRM : w Radzie Krajowej kol. Stanisław Cegielski, w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kol. Józef Racki, w Komisji Arbitrażowej kol. kol. Henryk Gałach, Jerzy Derczyński, Aleksander Kasprzak, w Komisji Rozwoju Zawodu kol. Maria Gębka. Ponadto kol. Stanisław Cegielski brał udział w doraźnie powołanym przez Radę Krajową Zespole ds. Opracowania Ustawy o Samorządzie Zawodowym. Stowarzyszenie powołało Komisję Arbitrażową której Regulamin został uchwalony 12 grudnia 2002r. Przewodniczącym Komisji został kol. Henryk Gałach członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM.

Stowarzyszenie skupia członków z części południowo – wschodniej województwa wielkopolskiego, z powiatu wieruszowskiego województwa łódzkiego i z miasta i gminy Syców z województwa dolnośląskiego.

Stowarzyszenie jest też członkiem Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie w Sejmiku reprezentowane było przez kol. kol. Jerzego Derczyńskiego i Aleksandra Kasprzaka, a obecnie przez kol. Franciszka Sawickiego. Stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich organizuje Konferencje Naukowo – Techniczne z cyklu „KATASTER NIERUCHOMOŚCI” o zasięgu międzynarodowym z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, nauki, organizacji społecznych i jednostek wykonawstwa. Stowarzyszenie brało udział w Targach Budownictwa, Wyposażenia i Nieruchomości „KALBUD” w Kaliszu.

Od początku istnienia Stowarzyszenia Zarząd ustalił, że spotkania członków będą się odbywały raz w miesiącu na których omawiane będą wszelkie sprawy nurtujące członków naszego Stowarzyszenia a także przekazywane będą informacje z działalności Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej Agend. Zarząd realizował swoją działalność w oparciu o roczne plany pracy wynikające z uchwał Zjazdów Członków Stowarzyszenia, uchwał Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, bieżących potrzeb członków i środowiska regionalnego. Na spotkaniach Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia omawiano sprawy właściwego wykonywania operatów szacunkowych, opiniowania i stosowania standardów zawodowych, stosowania dumpingu cenowego, zawodzie, etyce, tworzonej ustawie o samorządzie zawodowym, certyfikacji, samokształceniu, nie właściwym trybie realizacji praktyk, banku danych, zmieniających się przepisach prawnych i inne również bolesne sprawy. Należy zaznaczyć, że uczestnicy dyskusji potępili rażące zaniżanie cen i podejmowane działania dumpingowe tym bardziej, że temat zaniżania cen był wielokrotnie dyskutowany na spotkaniach. Członkowie Stowarzyszenia w sposób jednoznaczny opowiedzieli się za utrzymaniem Kaliskiego Stowarzyszenia i nie zaakceptowali propozycji utworzenia jednego Stowarzyszenia Wielkopolskiego mimo uczestnictwa Zarządu w spotkaniach związanych z organizacją tego Stowarzyszenia. Najważniejsze, że na tych spotkaniach omawia się wszystkie sprawy związane z zawodem rzeczoznawcy i nie ma tematu tabu.

Zarząd odbył z pozytywnym skutkiem spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie umieszczania na liście biegłych sądowych ds. wycen osób z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego.

Na nadzwyczajnym Zjeździe podjęta została uchwała o zmianie nazwy na Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej.

Zarząd Stowarzyszenia szczególną uwagę przykładał do organizacji szkoleń, seminariów i warsztatów z udziałem najlepszych znawców danej problematyki. Zajęcia prowadzili między innymi Panie i Panowie Henryk Jędrzejewski, Andrzej Hopfer, Ewa Kucharska – Stasiak, Zdzisława Ledzion – Trojanowska, Ryszard Cymerman, Mieczysław Prystupa, Teresa Łaguna, Zdzisław Małecki, Monika Nowakowska, Zbigniew Boczek. Na niektóre szkolenia zapraszani byli przedstawiciele administracji, banków i notariusze. Stowarzyszenie zorganizowało ponad 20 różnego rodzaju szkoleń. Dużo członków naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez PFSRM i inne Stowarzyszenia.

Zarząd zorganizował kursy przygotowawcze i egzaminy na uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Kaliszu w 1995r. i w Koninie w 1996r.

Stowarzyszenie posiada bogatą biblioteczkę, którą uzupełnia się na bieżąco nowymi tytułami. Podjęte zostały działania związane z realizacją zatwierdzonej przez Radę Krajową uchwały zatwierdzającej Regulamin postępowania Zarządu Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych w sprawach stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd Stowarzyszenia w ramach promocji zawodu wydał w 1998 r. Biuletyn Informacyjny, który został rozesłany do administracji rządowej i samorządowej, banków w woj. kaliskim i rozdawany był na targach budownictwa.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer