Jesteś tutaj

Praktyki - informacje

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do praktyk zawodowych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 marca 2014 r.  w sprawie nadawania prawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (jednolity tekst z 2018 r.   w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania prawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości  - załącznik nr 1,  zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju z dnia 16.października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. poz . 2139).

Rozporządzenie określa sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych, sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz wzoru świadectw nadania uprawnień zawodowych i sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Ilekroć mowa o

  • kandydacie - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  • organizatorze praktyki zawodowej – związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1 ustawy.
  • Prowadzący praktykę zawodową - rzeczoznawcy majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art.  174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, zwanych dalej „osobą uprawnioną”, pod kierunkiem których kandydat odbywa praktykę zawodową.

Kandydaci odbywają praktyki zawodowe w celu przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż 6 miesięcy. W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego:

    1)  uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami,                 w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej, zgodnie z harmonogramem. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonuje kandydat w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza osoba uprawniona,

W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki, z tym że nie dotyczy to omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w wyjaśnieniach kandydata załączonych do dziennika praktyki. Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku. Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer