W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która weszła w życie w dniu 31.07.2020 r. wzrosła wysokość opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości. Uchylony został ust. 3 pkt 1 dotyczący współczynnika korygującego K = 0,5. Opłat za udostępnienie zanych wzrosną więc 2-krotnie.
Bez zmian pozostaje opłata za wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (30 zł za wgląd dot. jednej jednostki ewidencyjnej).

Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 6 maja 2020r . w sprawie obligatoryjnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2020 r.

Załączamy pismo (do pobrania) Prezydenta PFSRM do Ministerstwa Rozwoju w sprawie udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego, treści aktów notarialnych i innych dokumentów.

W załączeniu zamieściliśmy Pismo Prezesa PFSRM do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zniesienia obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców w 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa.

Poniżej publikujemy komentarz Zarządu PFSRM w sprawie działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w okresie epidemii koronawirusa (do pobrania).

W załączniku publikujemy komunikat TEGoVA z dnia 23.03.2020 w sprawie wyceny nieruchomości w warunkach pandemii koronawirusa (do pobrania).

Zamieszczamy komunikat RICS dotyczący aspektów pracy rzeczoznawców w czasie pandemii.