1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 813).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 838).

Weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 8 kwietnia 2022 r.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 840).

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 410).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 411).

7. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (Dz. U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 857).

Weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r.

8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 872).

Wejdzie w życie z dniem 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 13, który wszedł w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.;

2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4–7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1–20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23–26, 28–30 i 32–43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34, które weszły   w życie z dniem 7 maja 2022 r.;

3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28–32, które  wejdą w życie z dniem 30 maja 2022 r.;

4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 maja 2022 r.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 880).

Weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 884).

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 916).

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 924).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29  kwietnia 2022 r. poz. 931).